Rezerváčný formulár

Kontaktné informácie

Detaily rezervácie

Rezervácie sú záväzné až po zaplatení celkovej ceny za pobyt do 7 dní od potvrdenia termínu rezervácie.

Ubytovacie a storno podmienky

 1. Záujemcovia o pobyt v chate Trangoška sú povinní  písomne cez e-mail: chatatrangoska@gmail.com, objednávkou na stránke chaty možnosť rezervovať si ubytovacie kapacity na základe dostupnosti požadovaného termínu. V objednávke má záujemca uviesť presný dátum, počet ľudí prípadne iné špeciálne požiadavky a chata mu obratom jeho rezerváciu potvrdí alebo zamietne
 2. Po schválení objednávky zašle chata písomne:
   Predbežné potvrdenie o rezervácii a informácie o spôsobe platby za pobyt
 3. V závislosti od termínu nástupu na pobyt platí zákazník 100% z celkovej sumy za ubytovanie a to najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa potvrdenia predbežnej rezervácie, ak nebolo vzájomne dohodnuté inak. Zákazník je povinný uhradiť  celkovú sumu za ubytovanie do 7 dní, po prijatí platby bude zákazníkovi zo strany recepcie chaty Trangoška poslané potvrdenie o vzniknutej rezervácii.
 4. V prípade neuhradenia celkovej sumy v stanovenom termíne sa rezervácia automaticky bez vyzvania ruší. Vaša rezervácia je platná až po pripísaní predmetnej sumy na bankový účet spoločnosti Trangoška s.r.o.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť pobyt v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri
  vynaložení úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť túto skutočnosť zákazníkovi najneskôr 3 dni pred nástupom na pobyt, resp. hneď ako daná situácia vznikne a to bezodkladne ak je to v lehote kratšej ako 3 dni pred príchodom hosťa na pobyt. V takomto prípade umožní zákazníkovi čerpanie služieb v inom termíne vhodnom pre zákazníka alebo mu ponúkne náhradné ubytovanie v okolí.
 6. Pozor! Platba poštou alebo bankovým prevodom k nám do troch dní nemusí prísť aj keď ste ju včas
  zrealizovali. Aby sa nestalo, že rezerváciu kvôli nedorozumeniu zrušíme, nezabudnite nám hneď poslať emailom kópiu dokladu o zaplatení tzv. avízo – iba na základe vašej informácie vieme, že platba je už na ceste a vaša rezervácia nebude zrušená. V emaily uveďte svoje meno alebo meno osoby, ktorá rezerváciu vykonala, a podľa neho budeme vedieť vašu platbu hneď identifikovať. Hneď po obdržaní platby na náš účet, je táto úhrada priradená k Vašej rezervácii a je zo strany chaty záväzne potvrdená. Zároveň vás žiadame o zaslanie adresy pre vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe do účtovníctva.
 7. Bankové spojenie Chaty Trangoška:
  Účet je vedený v ČSOB a.s. (Majiteľ účtu je Trangoška s.r.o., Hlohovec)
  IBAN – SK 34 7500 0000 0049 9991 9239 a SWIFT
  CEKOSKBX
   – do popisu treba uviesť Vaše meno a priezvisko, termín pobytu ( ak máte záujem o uplatnenie rekreačného príspevku od zamestnávateľa, poprosíme Vás ešte pred príchodom o kontaktovanie našej recepcie mailom. FA Vám vystavíme, obratom pošleme mailom. Na mieste FA nevieme vystaviť. Ďakujeme za pochopenie.
 8. V cene pobytu nie je zahrnuté poistenie ubytovaných osôb, ani osobných vecí hostí, preto odporúčame
  uzavrieť komerčné poistenie pre prípad zrušenia pobytu, resp. spôsobenia škody.
 9. Najskoršou hodinou nástupu na pobyt je 15.30 hodina prvého dňa pobytu. Ukončenie pobytu je do 10. hodiny posledného dňa pobytu. Ubytovací čas je teda medzi 15:30 – 20:00. Niekoľko dní pred nástupom na pobyt sa telefonicky spojte s recepciou chaty na čísle +421 917 998 431 a dohodnite sa na presnom čase nástupu ak je iný ako je uvedené vyššie. Po 20:00 hodine môže chata s izbou disponovať a znovu ju predať.
  Nedodržanie dohodnutého nástupu na pobyt je považované za zrušenie pobytu zo strany klienta. Zákazník, ktorý požaduje ubytovanie v deň nástupu na pobyt pred 15.30-tou hodinou a preto sa izba nemôže predchádzajúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za predchádzajúcu noc. Zákazník, ktorý požaduje ukončenie pobytu po 10. hodine posledného dňa a preto sa izba nemôže nasledujúcu noc poskytnúť inému zákazníkovi, uhradí cenu ubytovania aj za nasledujúcu noc. Výnimky z tohto pravidla môžu byť individuálne odsúhlasené len pri voľnej ubytovacej kapacite s pracovníkom recepcie. Pri nedodržaní od ubytovacej hodiny sa účtuje zákazníkovi za každú začatú hodinu po 10:00 suma 10,00 EUR.
 10. Chata Trangoška si vyhradzuje právo okamžite ukončiť pobyt, ak zákazník porušuje Všeobecné záväzné podmienky pre pobyt a ubytovací poriadok chaty a ak zákazník spôsobil výrazné poškodenie ubytovacieho zariadenia a jeho zariadení, alebo ak správanie zákazníka počas pobytu je neprístojné a obťažuje iných hostí. Zároveň si chata vyhradzuje právo neumožniť ďalší pobyt zákazníkom, u ktorých v minulosti došlo k uvedenému správaniu.
 11. Storno podmienky – Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb.
  Oznámenie o odstúpení od zmluvy pošle poštou, prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia na adresu prevádzkovateľa. Zákazník je povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvné pokuty, ktorých splatnosť nastáva ihneď:
   30 – 19 dní pred nástupom 20% ceny pobytu
   18 – 14 dní pred nástupom 50% ceny pobytu
   13 – 8 dní pred nástupom 90% ceny pobytu
   7 a menej dní pred nástupom 100% ceny pobytu
  So stornovanou kapacitou môže ubytovateľ voľne disponovať.
  Za odstúpenie od zmluvy zo strany zákazníka sa tiež považuje :
   zákazníkom požadovaná zmena zmluvy (zmena termínu pobytu a počtu osôb), ak nebude zo strany
  prevádzkovateľa uskutočniteľná,
   ak je v dôsledku zmeny počtu osôb na izbe izba obsadená menším počtom osôb, než bolo dohodnuté v zmluve, sú zostávajúci zákazníci povinní zaplatiť cenu za pobyt príslušného počtu podľa platného cenníka
   V prípade, že zákazník v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu alebo nevyčerpá zo zaplatených služieb,
  nemá nárok na finančnú náhradu za nevyčerpané služby.
 12. Pracovník recepcie chaty zapíše ihneď po príchode každú osobu do domovej knihy ubytovaných hostí. Za týmto účelom je zákazník povinný predložiť občiansky preukaz alebo cestovný pas alebo iný platný doklad o totožnosti, z ktorého je možné údaje pre zápis získať. Ak je skutočný počet osôb vyšší ako je uvedený v objednávke, chata má právo neubytovať nadbytočné osoby ak to nemá na to dostupnú kapacitu. Recepcia vydá hosťovi ihneď pri nástupe ubytovací preukaz.
 13. Chata môže vo výnimočných prípadoch ponúknuť hosťovi iné ubytovanie, ako bolo pôvodne dohodnuté, pokiaľ sa podstatne nelíši od pôvodnej objednávky.
 14. Pri opakovanom príchode do chaty je hosť povinný preukázať sa platným hotelovým preukazom, ak ho na to príslušný pracovník chaty požiada.
 15. Na základe objednaného ubytovania je chata povinná ubytovať hosťa v čase od 15:30 do 20:00. Zmenu je možné dohodnúť individuálne s hosťom, ktorý vopred chatu informuje s požiadavkou na iný čas príchodu. Po 20-tej hodine je chata oprávnená voľne disponovať s izbami, na ktoré hostia nenastúpili ak nebolo dohodnuté inak.
 16. Ak si hosť vopred objednal jednolôžkovú izbu platí cena podľa platného cenníka.
 17. Ak hosť požiadal o predĺženie ubytovania, môže mu chata ponúknuť aj na inú izbu než tú, v ktorej bol pôvodne ubytovaný v závislosti od dostupnej kapacity.
 18. Chata nezodpovedá za veci, ktoré si hosť prinesie do chaty, ani za škodu spôsobenú na uložených veciach, pokiaľ tieto neboli uložené na mieste vyhradenom na tento účel. Za peniaze, klenoty a iné cenné veci zodpovedá chaty iba v tom prípade, ak ich prevzal do úschovne (na základe potvrdenia).
 19. Na prijímanie návštev ubytovaných hostí sú k dispozícii spoločné priestory chaty a to priestory pred recepciou a denného baru a reštaurácie. Na izbe môže hosť prijímať návštevy iba so súhlasom príslušného pracovníka chaty a aj to v čase od 8:00 do 20:00 hod.
 20. Pri onemocnení alebo zranení hosťa chata zabezpečí privolanie lekárskej pomoci.
 21. Hosť používa izbu v čase, ktorý bol dohodnutý chatou. Prenajaté ubytovanie je hosť oprávnený používať do 10:00 hodiny posledného dňa pobytu. Ak nebol ubytovací čas vopred dohodnutý inak, uvoľnenie izby je do 10:00 hod. Ak hosť neurobí tak v stanovenej lehote, môže mu chata účtovať pobyt aj za nasledujúci deň.
 22. V izbe ani v spoločenských priestoroch chaty nesmie hosť bez súhlasu vedenia chaty premiestňovať zariadenie, robiť úpravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo iné inštalácie.
 23. V chate a zvlášť v izbe nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrospotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov, kulma na vlasy…)
 24. Pred odchodom je hosť povinný v izbe uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť v izbe a chodbe svetlo, zatvoriť okno, uzamknúť dvere a kľúč odovzdať na recepcii.
 25. V celom interiéri chaty  je fajčenie prísne zakázané, okrem na to vyhradených priestorov.
  Toto porušenie môže chata riešiť peňažnou pokutou až do výšky 100,-eur. Vyhradené priestory na fajčenie sú v exteriéri chaty a to v prednej časti letnej terasy (hlavný vchod do chaty).
 26. Z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné ponechávať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých ani v izbe, ani v ostatných spoločenských priestoroch chaty.
 27. Detský kútik je výhradne určený pre deti od 0 do 12 rokov a to iba v doprovode staršej osoby ako 18 rokov. Za spôsobené škody v detskom kútiku zodpovedá osobne rodič dieťaťa, ktoré škodu spôsobilo. Prosíme, aby ste udržiavali poriadok v detskom kútiku.
 28. Hosťom nie je dovolené v priestoroch reštaurácie a baru chaty Trangoška konzumovať vlastné nealkoholické alkoholické nápoje, jedlo, ktoré nebolo zakúpené v našom zariadení.
 29. Hosťom nie je dovolené brať do izieb športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené iné miesto (napr. lyže uschovávať výhradne v lyžiarni).
 30. Psov a iné zvieratá chata dovoľuje ubytovať iba v prípade ich zahlásenia na recepcii a je za ne účtovaný poplatok. Psy a iné zvieratá sa nesmú voľné pohybovať po chate a byť bez dozoru. Majiteľ zodpovedá za čistotu a poriadok (odstraňuje exkrementy do smetných nádob) a má zviera na vodítku.
 31. V čase od 22:00 do 6:00 je na chate nočný kľud, ktorý hosť musí dodržiavať v opačnom prípade budeme pokutovať alebo hlásiť polícii.
 32. Za škody spôsobené na majetku chaty zodpovedá hosť, ktorý škodu spôsobil svojim konaním. Akékoľvek závady je nutné nahlásiť na recepcii, aby došlo k ich odstráneniu a nevznikla škoda na majetku hosťa, resp. chaty.
 33. Za ubytovanie a poskytnuté služby je hosť povinný uhradiť cenu v súlade s platným cenníkom najneskôr v deň nástupu pri ubytovaní a registrovaní na recepcii chaty.
 34. Cenník služieb za prechodné ubytovanie a ďalšie služby je zverejnený na webovej stránke chaty: www.trangoska.sk, alebo na požiadanie je k nahliadnutiu na recepcii.
 35. Zákazník zaslaním objednávky vyslovuje súhlas, aby prevádzkovateľ spracovával jeho osobné údaje, uvedené v zmluve, a to v súlade so zákonom číslo 428/2002 Z.z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších a predpisov a to až do odvolania, a že sa oboznámil s platnými ubytovacími podmienkami a ubytovacím poriadkom hotela.
 36. Poskytnuté osobné údaje zákazníka budú prevádzkovateľom spracovávané za účelom ponúkania služieb
  poskytovaných prevádzkovateľom a u cudzích štátnych príslušníkov tiež pre spracovávanie hlásenia o pobyte pre potreby cudzineckej polície.
 37. Zákazník potvrdením objednávky (emailom, písomne, faxom, úhradou faktúry, úhradou za pobyt, súhlasným konaním alebo osobnou dohodou) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky Všeobecných záväzných ubytovacích podmienok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia ako aj ubytovací poriadok, ktorým sa riadi počas pobytu na chate. V prípade, že poruší tieto právne nariadenia, má vedenie chaty právo odstúpiť od poskytnutia ubytovacích služieb pred uplynutím dohodnutého času a požadovať náhradu vzniknutej škody.

Ubytovacie podmienky sú schválené a platné odo dňa 1.11.2019